دوره آموزش ریاضی 1

دوره ریاضی 1 دهم ریاضی دهم تجربی

دوره آموزش ریاضی 1 دوره درسی ریاضی 1 دهم ریاضی فیزیک و علوم تجربی شامل تدریس کامل کتاب درسی ریاضی 1، حل مثالهای کتاب و مثالهای اضافی، توضیح و حل بسیاری از تمارین مشابه کتاب درسی، ارسال تکالیف اضافی هر مبحث